Program lojalnościowy

 


Program lojalnościowy „Społem znaczy Razem” funkcjonuje w „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców od marca 2011 r.

Przystąpienie do programu jest bardzo proste – wystarczy wyrobić Kartę Klienta w dowolnym sklepie naszej spółdzielni i okazywać ją przy okazji zakupów.

Uczestnictwo w programie to:

  • Wymiana punktów na atrakcyjne nagrody
  • Konkursy i inne przywileje dla posiadaczy kart
  • Łatwy dostęp do informacji o zakupach i bonusach


Zapraszamy do udziału w programie lojalnościowym „Społem znaczy Razem”!

Zarząd „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu uprzejmie informuje iż aneksem nr 4 z dnia 8 września 2015 roku wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 1 marca 2011 roku.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:
§ 6 otrzymuje brzmienie:
,, § 6. Zgubienie, zniszczenie, zamiana, kradzież Karty.
6.1. Utratę, zamianę, bądź trwałe uszkodzenie karty należy zgłosić bezzwłocznie na piśmie do Organizatora.
6.2. Uczestnik Programu, który powiadomi Organizatora o fakcie utraty, zamiany lub trwałego uszkodzenia karty otrzyma nową kartę. Zasadność wydania nowej karty Organizator ma prawo zbadać we własnym zakresie.
6.3. Uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się wyłącznie swoją Kartą Uczestnika. Posługiwanie się przez Uczestnika Kartą należącą do osoby trzeciej (uzyskaną wskutek zamiany) nie uprawnia Uczestnika do żądania od Organizatora  przelania zgromadzonych na niej punktów na konto tegoż Uczestnika, jeżeli w wyniku przeprowadzonego przez Organizatora postępowania wyjaśniającego nie jest możliwe ustalenie w jakim momencie (w jakiej dacie) nastąpiła zamiana. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utracenia, zamiany lub uszkodzenia karty.''
§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie
§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem 14 września 2015r. z mocą obowiązującą od dnia 15 października 2015r.

Regulamin Programu Lojalnościowego "Społem Znaczy Razem"  - tekst jednolity regulaminu.